Salgs og leverings betingelser


1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.


2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.


3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.


4. Ordre afgivelse
Aftalen er gældende for badminton, tennis og golf. Ordrerne fra køber kan bestå af 2 typer ordre.

A)Hovedordre
B)Kompleteringsordre.

Hovedordre skal dække 80% af behovet til den gældende sæson (det er aftalt mellem parterne at 1. år kan afvige fra normerne da der ikke er nogen historie at arbejde med). Ordrerne skal afgives i nedenstående intervaller:

Tennis. Sæson forår: August måned Sæson efterår: Januar måned.

Golf. Sæson forår: September måned. Sæson jul: Marts.

Badminton. Sæson forår: September måned. Sæson efterår: Januar måned.


5. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valu¬takurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.


6. Betaling
6.1.Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret¬tidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

6.2.Betalings betingelser er 30 dage netto. 10 dage – 1 %.

6.3.Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at be¬regne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag. Renten er 2% pr. løbende måned.

6.4.Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfor¬dringer af nogen art.


7. Ejendomsforbehold
7.1.Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 17.

7.3.Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.


8. Levering
8.1Levering sker fra sælgers adresse (AB lager Espergærde), uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

8.2.Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsæt¬telse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

8.3.Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 13.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til an¬svarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

8.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.


9. Emballage
9.1.Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

9.2.Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.


10. Produktinformation
10.1. Det er aftalt imellem parterne at køber skal have et bredt sortiment af Badminton, tennis og golf sortimentet.

10.2. Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller ef¬ter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.


11. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.


12. Mangler og reklamation
12.1.Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

12.2.Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget dog senest 25 dage fra faktura dato, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

12.3.Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

12.4.Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 12.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser beretti¬get til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

12.5.Har køber ikke inden 25 dage efter fakturadato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 12.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 25 dage.

12.6.Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.


13. Ansvarsbegrænsning
13.1Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

13.2.Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

13.3Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an¬svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13.4.Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.13.3.


14. Logo.
Ved enhver anvendelse af sælgers logoer skal køber fremsende layout for godkendelse til sælger.


15. Returnering
15.1.Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og med behørig retur nummer.

15.2.I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger beretti¬get til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i kø¬bers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.


16. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.


17. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.


18. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.
Yonex | Scansport A/S | Tinvej 3 | 3060 Espergærde | 4913 0013 | info@scansport.dk| CVR 12825293